Logo 195x121

BC M4
 • دارای ورزن 21.2 kg
 • 2 طبقه
 
M4
BC M6
 • دارای مقاومت و استحکام بالا
 • حداکثر تعداد باتری در حداقل فضای اشغالی
 
 
BC M8
 • دارای ورزن 38.2kg
 • 3 طبقه
M8 
 
BC S2
 • دارای وزن 12.3Kg
 • 2 طبقه
S2 
 
 • دارای ورزن 40.8kg
 • 4 طبقه
Xl10 
 • حداکثر تا 5 ماژول
 • دارای حداکثر 3 باتری
Modularkabinet 
 
 • دارای 3 مدل:
  • XLR 40-42/28
  • XLR 20-65/100
  • XLR 30-65/100
Xlr 
 
 • دارای 3 مدل:
  • B.P 2000
  • B.P 24-42/28
  • B.P 36-42/28